projekty UE

nadnotecka-grupa-rybacka-logo
unia

Gospodarstwo Agroturystyczne Dwór i Stajnia Dębogóra Maria Rau-Heina realizuje następujące operacje (projekty):

I. Operacja „Adaptacja części budynku magazynowego na cele przetwórstwa rybnego, obróbki gastronomicznej i punktu serwowania przetworzonych ryb”

realizowana jest (współfinansowana) w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.  Działanie: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”objęte priorytetem 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Zakres operacji: 4.1.1 „Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury”.

Cel operacji:

Celem niniejszej operacji jest stworzenie profesjonalnego punktu przetwarzania oraz sprzedaży produktów rybactwa oraz utworzenie nowego miejsca pracy (1 etat). Punkt składał się będzie z dwóch części, jednej przeznaczonej do przetwarzania produktów (część kuchenna), oraz drugiej przeznaczonej do sprzedaży produktów (część konsumpcyjna).

Opis operacji:

Projekt polega na stworzeniu profesjonalnej kuchni wyposażonej w sprzęty do termicznej obróbki ryb na potrzeby sprzedaży na miejscu (chłodnie, piekarniki, płyty grzewcze, itd.), oraz do sprzedaży na zewnątrz (mroźnie). Przepisy sanitarne nakładają obowiązek spełnienia surowych standardów, w związku z czym planowane wyposażenie kuchni będzie posiadać odpowiednie parametry higieniczno-sanitarne (między innymi wykonanie z kwasoodpornej stali nierdzewnej). Konieczne jest także zaadoptowanie oraz wyposażenie jadalni do celów sprzedaży produktów na miejscu. W ramach projektu zostanie zatrudniony pracownik na 1 pełen etat średnioroczny na podstawie umowy o pracę na stanowisku związanym z realizowaną operacją.

Planowane wyniki operacji (efekty):

1. Liczba utworzonych miejsc pracy – 1 etat średnioroczny, 2. Liczba nowo utworzonych, zmodernizowanych, wyposażonych punktów lub zagospodarowanych terenów, na (w) których ma być prowadzona sprzedaż lub przetwórstwo produktów rybactwa – 1 szt.

II. Operacja „Adaptacja części budynku magazynowego oraz pomieszczeń poddasza na cele świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania”

realizowana jest (współfinansowana) w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Działanie: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objęte priorytetem 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Zakres operacji: 4.2.1 „Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką”.

Cel operacji:

Celem niniejszej operacji jest różnicowanie działalności wnioskodawcy będącego rybakiem i dywersyfikacja zatrudnienia w jego przedsiębiorstwie poprzez rozwój firmy i tworzenie miejsc pracy w działalności niezwiązanej z rybactwem. Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez rozwój działalności agroturystycznej, wynikający ze stworzenia nowych miejsc noclegowych spełniających standardy techniczne umożliwiające przyjmowanie w nich gości (w tym gości niepełnosprawnych) oraz nowych miejsc gastronomicznych.

Opis operacji:

Projekt polega na zagospodarowaniu pomieszczeń znajdujących się na poddaszu (cztery pokoje przeznaczone dla czterech osób w każdym), adaptację powierzchni znajdujących się w obecnym budynku magazynowym, gdzie planuje się stworzenie komfortowego apartamentu przeznaczonego również dla czterech osób, a także stworzenie na potrzeby tych osób miejsc gastronomicznych (20 miejsc). Obecny budynek magazynowy nie jest wykorzystywany przez wnioskodawcę i stanowi niewykorzystany zasób. Budynek ten jest relatywnie nowy, został wybudowany kilka lat temu, jednak ze względu na jego sporą powierzchnię (wraz z piwnicami to ok. 1 000m2), duża przestrzeń stoi pusta. Wnioskodawca zamierza zagospodarować powierzchnie podlegające temu projektowi tak, aby była one wykorzystywane w sposób efektywny.  W ramach niniejszego projektu zostanie zatrudniony pracownik na 1 pełen etat średnioroczny na podstawie umowy o pracę na stanowisku związanym z realizowaną operacją.

Planowane wyniki operacji (efekty):

1. Liczba utworzonych miejsc pracy – 1 etat średnioroczny. 2. Liczba podjętych lub rozszerzonych działalności przez podmioty rybackie w kierunkach nie związanych z podstawową działalnością rybacką – 1 szt.