Regulamin

Regulamin Dworu Dębogóra

W celu zapewnienia wygodnego oraz bezpiecznego wypoczynku, a także uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Gość dokonując rezerwacji pobytu w Dworze Dębogóra oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki. Podmiotem świadczącym usługi jest Gospodarstwo Agroturystyczne Dwór i Stajnia Dębogóra Maria Rau-Heina NIP: 7791157516, REGON: 570777299

Warunki ogólne:

§ 1 Pokoje wynajmowane są na doby. Płatność od osoby, obejmuje nocleg i wyżywienie.

§ 2 Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.

§ 3 Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22:00.

§ 4 Bez zgody obsługi na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli gość uzyska taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz dozwolony jest tylko do godz. 21.00.

§ 5 Wpłata 50-100% wartości pobytu na konto zwana ZADATKIEM, jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Wysokość zadatku uzależniona jest od sezonu oraz rodzaju zakwaterowania. W celu potwierdzenia rezerwacji prosimy o wpłatę ZADATKU na nasze konto oraz wiadomość o dokonanej zapłacie. Z chwilą zapłaty następuje rezerwacja pobytu, brak wpłaty rozumiemy jako rezygnację. Po otrzymaniu wpłaty prześlemy informację o potwierdzeniu rezerwacji.

Jeśli na etapie przyjmowania rezerwacji, nie ustalono inaczej (w formie pisemnej), WPŁACONY ZADATEK jest bezzwrotny i przepada, jeżeli goście nie stawią się w umówionym przy rezerwacji terminie. Istnieje możliwość przełożenia pobytu (przeniesienia zadatku) w innym uzgodnionym wolnym terminie (ważność 6 miesięcy) i zgłoszenia tego najpóźniej na 30 dni przed planowanym przyjazdem.

Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później, ZADATEK NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Brak anulowania rezerwacji lub jej odwołanie w dniu przyjazdu, może skutkować dochodzeniem roszczeń wobec Gości i żądaniem pokrycia całkowitych kosztów pobytu.

Informujemy, iż jeśli chcą Państwo udokumentować transakcję fakturą VAT – musicie w momencie dokonywania zakupu zgłosić ten fakt i podać dane nabywcy. Chęć otrzymania faktury Vat należy zgłosić przed zakończeniem transakcji sprzedaży.

Po zamknięciu transakcji paragonem nie jest możliwe wystawienie faktury sprzedaży.

Płatności można dokonać tylko przelewem lub gotówką.

§ 6 Gość dokonując rezerwacji w Dworze Dębogóra oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki. Dokonanie Rezerwacji w Dworze Dębogóra jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Dworu Dębogóra.

§ 7 Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudze do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc.

§ 8 Opłata za pobyt jest pobierana z góry najpóźniej w dniu przyjazdu za określoną ilość noclegów. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie zwracamy opłaty za niewykorzystaną dobę/y hotelową/e. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

§ 9 Osoba wyznaczona do kontaktu z Gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.

§ 10 Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela informacji odnoście obiektu, a także udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie pokoi. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym pokoju i urządzeń w nim się znajdujących.

§ 11 Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do pokoju równoznaczne jest z tym, że pokój został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

§ 12 Obsługa obiektu nie ma prawa bez zezwolenia zgody Gościa wchodzić do wynajętego pokoju, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego pokoju pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości, sprzątania lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu obiektu.

§ 13 Zwierzęta w Dworze Dębogóra, są mile widziane. Obecność zwierząt w obiekcie oraz na terenie przyległym możliwa tylko pod warunkiem wzięcia odpowiedzialności za zwierzęta przez ich opiekunów – prosimy nie puszczać zwierząt wolno, obowiązkiem właścicieli jest dbanie o porządek po swoich pupilach. Przyjazd z psem / kotem jest płatny (opłata jednorazowa), a opłata nie uwzględnia karmy dla zwierząt. Przyjazd pupila należy zgłosić na etapie rezerwacji.

§ 14 Celem zapewnienia intymności naszym Gościom personel nie sprząta codziennie pokoi. Sprzątanie oraz wymiana ręczników w pokojach podczas pobytu odbywa się wyłącznie na życzenie Gości.

§ 15 Przedmioty pozostawione przez Gościa w obiekcie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez Gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z obiektu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

§ 16 Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach i we wszystkich budynkach i pomieszczeniach należących do Gospodarstwa Agroturystycznego Dwór i Stajnia Dębogóra nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentów i domków łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

§ 17 Przy każdorazowym opuszczeniu pokojuokna dachowe muszą być zamknięte. Prosimy również o sprawdzenie czy pokój został zamknięty.

§ 18 Wchodząc lub wychodząc z obiektu należy zamykać główne drzwi wejściowe. Pozostawienie rzeczy osobistych w pomieszczeniach i strefach ogólnodostępnych takich jak np. korytarz, sala jadalna, strefa relaksuczy taras wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§ 19 Prosimy o dbanie o wynajęty pokój,o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

§ 20 We wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, a także na obszarze Strefy Relaksu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Do palenia tytoniu są wyznaczone specjalne miejsca. W przypadku nieprzestrzegania zakazu Goście zobowiązani są do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.

§ 21 Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu Gospodarstwo Agroturystyczne Dwór i Stajnia Dębogóra Maria Rau-Heina zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty szkody. Wynajęty pokój należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

§ 22 W przypadku naruszenia Regulaminu obiektu Goście zostaną wymeldowani i będą musieli opuścić obiekt w trybie natychmiastowym. Dotyczy to szczególnie przypadków zakłócania ciszy nocnej i każdego innego zachowania, które uniemożliwia spokojny wypoczynek pozostałym Gościom. Wcześniejszy wyjazd Gościa z powodu naruszenia Regulaminu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany nocleg.

§ 23 Wszystkie posiłki serwowane są o stałych godzinach. Indywidualne życzenia odnośnie wyżywienia muszą być ustalone najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. Obowiązywać mogą dodatkowe opłaty.

§ 24 Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking na terenie obiektu jest niestrzeżony.

§ 25 Zakup pobytu w Dworze Dębogóra jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu korzystania ze Strefy Relaksu, stawu kąpielowego, balii wodnej oraz wszystkich atrakcji.

§ 26 Na całym terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Dwór i Stajnia Dębogóra całkowitą odpowiedzialność za dzieci oraz młodzież do 18-tego roku życia ponoszą rodzice bądź opiekunowie. Za bezpieczeństwo dzieci w obiekcie oraz na całym terenie należącym do Gospodarstwa Agroturystycznego Dwór i Stajnia Dębogóra odpowiadają rodzice lub opiekunowie dzieci. Dotyczy również placu zabaw.


Regulamin korzystania ze stawu kąpielowego:


§ 1 Wszyscy Goście korzystający ze stawu kąpielowegoznajdującego się na terenie Dworu Dębogóra zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, a także podporządkowania się poleceniom personelu. Goście naruszający zasady określone w regulaminie korzystania ze stawu i nie reagujący na polecenia personelu zostaną poproszeni o opuszczenie Dworu Dębogóra.

§ 2 Staw jest obiektem niestrzeżonym, dlatego dzieci do 18-go roku życia przebywać mogą na jego terenie wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna. Rodzice lub dorośli opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

§ 3 Spożywanie alkoholu oraz wszelkich innych używek jest zabronione. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających mają zakaz wstępu na teren stawu kąpielowego. Nieprzestrzeganie tego zakazu skutkuje wyproszeniem Gości z obiektu.

§ 4 Na terenie stawu kąpielowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

§ 5 Zabrania się wnoszenia na teren stawu szklanych pojemników, ostrych narzędzi i przedmiotów niebezpiecznych.

§ 6 Zabrania się wrzucania do stawu jedzenia i jakichkolwiek innych przedmiotów (w tym kamieni), które mogłyby zanieczyścić wodę.

§ 7 Osoby o niestabilnym stanie zdrowia mogą korzystać ze stawu tylko pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i po skonsultowaniu się wcześniej ze swoim lekarzem.

§ 8 Zabrania się stwarzania sytuacji niebezpiecznych, w tym wpychania do wody, skakania, biegania, niszczenia tarasu lub innych elementów stawu, wchodzenia do strefy regeneracyjnej (część z roślinnością wodną) itp.

§ 9 Każdy użytkownik stawu kąpielowego jest zobowiązany do umycia całego ciała przed wejściem do stawu.

§ 10 Zabrania się korzystania ze stawu osobom z uszkodzoną skórą, grzybicą, ranami, skaleczeniami, chorobami zakaźnymi oraz chorobami mogącymi stwarzać ryzyko zachłyśnięcia np. padaczka, zaburzenia równowagi itp.

§ 11 Zabrania się kąpieli nago. Goście korzystający ze stawu powinni mieć na sobie odpowiedni strój kąpielowy (strój zasłaniający intymne części ciała).

§ 12 Prosimy o nie odtwarzanie muzyki na głos podczas korzystania ze stawu kąpielowego.

§ 13 Pływanie psów w stawie kąpielowym jest całkowicie zabronione. Po drugiej stronie domków znajduje się dziki staw przeznaczony do kąpieli zwierząt.

§ 14 Staw czynny jest w miesiącach letnich od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00 – 16.00. Po godzinie 16:00 prosimy o nieprzebywanie osób nie korzystających ze Strefy Relaksu na terenie stawu kąpielowego.


Regulamin korzystania ze Strefy Relaksu


§ 1 Strefa Relaksu, z sauną suchą, sauną infrared, sauną eventową oraz z drewnianą balią kąpielową, są integralną częścią Gospodarstwa Agroturystycznego Dwór i Stajnia Dębogóraiobowiązująnajejterenieprzepisyregulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.

§ 2 Przed wejściem na teren strefy relaksu i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych pomieszczeń i urządzeń należy zapoznać się z regulaminem.

§ 3 Korzystanie ze strefy jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.

§ 4 Przy korzystaniu ze strefy należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Dworu Dębogóra.

§ 5 Strefa relaksu wraz z sauną suchą, sauną infrared, sauną eventową oraz z drewnianą balią kąpielową są niestrzeżone. Za skutki zdrowotnie przebywania w strefie relaksu Gospodarstwo Agroturystyczne Dwór i Stajnia Dębogóra nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6 Chęć korzystania z saun należy zgłosić personelowi po śniadaniu.

§ 7 Na terenie Strefy Relaksu oraz przy stawie kąpielowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek.

§ 8 Podczas korzystania ze Strefy Relaksu prosimy zachować ciszę. Ze względu na komfort wszystkich Gości obowiązuje także zakaz puszczania własnej muzyki (również nad stawem kąpielowym).

§ 9 Mając na uwadze komfort wszystkich Gości na terenie strefy relaksu obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych, w tym z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych czy tabletów.

§ 10 Za korzystanie ze strefy relaksu lub jej poszczególne atrakcje/pomieszczenia mogą obowiązywać dodatkowe opłaty zgodne z aktualną ofertą lub indywidualnymi ustaleniami.

§ 11 Korzystanie z drewnianej balii kąpielowej jest dodatkowo płatne, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.debogora.pl lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. Chęć skorzystania z kąpieli prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem. Personel ustala kolejność według zgłoszeń oraz grafik korzystania z balii.

§ 12 Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z urządzeń i zabiegów.

§ 13 Z sauny nie mogą korzystać m.in. osoby:
• chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
• chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne,nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
• z gorączką, z przeziębieniem,
• kobiety w okresie ciąży,
• w razie wątpliwości prosimy o skonsultowanie się z personelem przed skorzystaniem ze strefy

§ 14 Dzieci do lat 16 nie mogąprzebywać na terenie strefy relaksu. Wyjątek stanowi kąpiel w drewnianej balii, wyłącznie podopiekąosóbpełnoletnich.

§ 15 Przed wejściem do każdej z saun należy:
• zapoznać się ze wskazówkami korzystania z saun dostępnych na strefie relaksu lub u pracowników Dworu Dębogóra
• zdjąć wszystkie przedmioty metalowe (mogą stać się przyczynąpoparzeń ciała),
• zdjąć okulary oraz szkła kontaktowe,
• umyć całe ciało
• zdjąć obuwie

§ 16 W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.

§ 17 Na terenie Strefy Relaksu, w tym także w saunach obowiązuje zakaz przebywania nago.